ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

Από την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης ανακοινώνεται ότι:

Α. Στο αριθμ. ΦΕΚ 1146/15-11-2017, τ. Γ΄ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) (εξέλιξη) της Ακαδημίας, ως εξής:

1) Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χριστιανική Ηθική-Βιοηθική».

2) Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δογματική και Συμβολική Θεολογία».

Β. Στο αριθμ. ΦΕΚ 1400/29-12-2017, τ. Γ΄ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) της Ακαδημίας, ως εξής:

1) Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση και Διοίκηση στην Ποιμαντική Πράξη της Εκκλησίας και της Ενορίας».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 29 Μαρτίου 2018.